MBH 6 lỗ: 2 bên hông có gân và lỗ. Sọc giữa phía trước có 2 lỗ. Sọc ngang phía sau có 2 lỗ.
MBH 2 lỗ: 2 bên hông có gân và lỗ. Sọc giữa phía trước trơn, không có lỗ. Sọc ngang phía sau trơn, không có lỗ.
MBH 4 lỗ trong: 2 bên hông không có gân và lỗ. Sọc giữa phía trước có 2 lỗ. Sọc ngang phía sau có 2 lỗ.
MBH 4 lỗ ngoài: 2 bên hông có gân và lỗ. Sọc giữa phía trước không có lỗ. Sọc ngang phía sau có 2 lỗ.